Inspectie NEN 3140

Ieder bedrijf dient geregeld de apparatuur in eigendom te keuren conform NEN 3140. Hiervoor bent u bij ons in deskundige handen; onze inspecteurs kunnen dit tegen scherpe tarieven voor u verzorgen en onze monteurs kunnen, mits gewenst, de gevonden gebreken voor u verhelpen.

De NEN 3140, ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Per april 2011 is de NEN3140:2011 van kracht. De toepassingsgebieden zijn elektrische installaties, machines en gereedschappen in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen etc. Het betreft hier spanningen onder 1000 volt wissel en 1500 volt gelijk.

De NEN 3140:1998 was de Nederlandse aanvulling op de Algemene bepalingen van de (Europese) norm NEN-EN 50110. In de bundel ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties 1998’ zijn deze normen samengevoegd. Hierdoor zijn zij praktisch werkbaar op het terrein van laagspanning. Voor het hoogspanningsgebied is de NEN 3840 samen met de NEN-EN 50110 van toepassing.

NEN3140:2011
In april 2011 is de nieuwe NEN 3140:2011 onder deze naam uitgekomen. De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 zijn nu volledig met elkaar geïntegreerd. De belangrijkste reden van deze vernieuwing is het beter leesbaar maken van de norm. Enkele wijzigingen zijn:

 • Grote machines worden niet meer als arbeidsmiddelen gezien en dienen als afzonderlijke installaties te worden beheerd en geïnspecteerd. Zie hiervoor de NEN-EN-IEC 60204.
 • S-ketens vallen volledig onder de nieuwe norm.
 • Gedurende de werkzaamheden moet de toezichthouder continu aanwezig zijn.
 • De inspectietermijn is normatief geworden.
 • Inspecties van eenvoudige, overzichtelijke installaties mogen ook zonder tekeningen uitgevoerd worden.
 • De functie ploegleider is komen te vervallen.
 • Thermografie mag alleen als aanvullende meting worden toegepast.
 • Werken onder spanning blijft verboden (behoudens enkele zeer uitzonderlijke situaties in overleg met de installatie verantwoordelijke na het in acht nemen van bepaalde procedures en maatregelen).

Arbeidsomstandighedenwet

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken. Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In het besluit, dat uit de arbeidsomstandighedenwet in 1980 is voortgekomen, staan verwijzingen naar normen. Betreft de elektrische veiligheid wordt dan verwezen naar de NEN 3140. Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te onderwerpen. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen.

Keuringstermijnen inspecties
De interval van de inspecties, de zogenaamde keuringstermijn, wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke (de IV’er) van een bedrijf en doet dat aan de hand van de betreffende tabel uit die NEN3140. De IV’er zal dit op papier moeten vastleggen. Wat en wanneer dit gaat gebeuren wordt ook beschreven. De berekeningen kunnen per bedrijf zeer sterk verschillen. Heel vaak is dan toch de gemiddelde uitkomst:

 • Bedrijfsinstallaties eens in de 3-5 jaar.
 • Grote machines afhankelijk van het gebruik: 1 tot enkele jaren.
 • Kantoormaterieel zoals computer apparatuur: 3 jaar.
 • Elektrische arbeidsmiddelen – waar deze zich ook bevinden (in een werkplaats, keuken, kantine, gereedschapskoffer of klussenbus) – elk jaar. Bij intensief gebruik kan de termijn korter zijn.

Elektrische arbeidsmiddelen zijn bijvoorbeeld: boormachines, koffiezetapparaten, koelkasten, haakse slijpers, verlengsnoeren, stofzuigers, magnetrons, haarföhns, tafelcontactdozen, soldeerbouten, laders van accuboormachines, haspels, verlengkabels, zaagmachines en ovens. Anders gezegd: alles waar een stekker aan zit. Zowel 230 volt als 400 volt.

-->